چطور باید در نتایج جستجوی تلپلاس بالاتر از بقیه موارد قرار بگیرید؟

کانال های برگزیده 2016

کانال های برگزیده تلگرام در سال 2016 از نگاه کاربران و تلپلاس
معیار انتخاب موارد زیر به عنوان برترین کانال های تلگرام در سال 2016 ، در ابتدا میزان استقبال کاربران از این کانال هاست که طبیعتا تعداد اعضای آنها نیز در این انتخاب بی تاثیر نبوده است و به عنوان دومین فاکتور میزان کیفیت محتوا و مطالب موجود در این کانال هاست ، بیشتر کانال های زیر یا ارائه دهنده موضاعات خاص و غیرتکراری هستند و یا در حوزه فعالیت و موضوع فعالیت خود جزو بهترین ها محسوب می شوند بدیهی است که این ارزیابی برای سابقه فعالیت این کانال ها تا به امروز است و تلپلاس آینده کاری این کانال ها را تضمین نمی کند
ترتیب موارد این لیست تصادفی است و بالاترین ها لزوما برترین ها نیستند

 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 1پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 14پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها


 • تبلیغات
 • تبلیغات خود را در اینجا نمایش دهید
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها


 • تبلیغات
 • تبلیغات خود را در اینجا نمایش دهید
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها


 • تبلیغات
 • تبلیغات خود را در اینجا نمایش دهید
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 1پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 4پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها


 • تبلیغات
 • تبلیغات خود را در اینجا نمایش دهید
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 1پسندیده ها


 • تبلیغات
 • تبلیغات خود را در اینجا نمایش دهید
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها


 • تبلیغات
 • تبلیغات خود را در اینجا نمایش دهید
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 1نپسندیده ها
 •  
 • 1پسندیده ها
 • کانالتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 3پسندیده ها